แนวข้อสอบกรมที่ดิน/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก

10.แนวข้อสอบกรมที่ดิน/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/กรมพัฒนาที่ดิน/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมทางหลวง/กรมทางหลวงชนบท/กรมการขนส่งทางบก