แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ/กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/กรมากรทหารช่าง/กรมแผนที่ทหาร/ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3.แนวข้อสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ.ทบ/กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/กรมากรทหารช่าง/กรมแผนที่ทหาร/ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม