แนวข้อสอบกรมสรรพากร/กรมธนารักษ์/กรมบัญชีกลาง/กรมศุลกากร/กรมสรรพสามิต/สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน/กรมอุตุนิยมวิทยา /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

7.แนวข้อสอบกรมสรรพากร/กรมธนารักษ์/กรมบัญชีกลาง/กรมศุลกากร/กรมสรรพสามิต/สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง/กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน/กรมอุตุนิยมวิทยา
/สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง