แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมควบคุมมลพิษ/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมทรัพยากรธรณี/กรมทรัพยากรน้ำ/กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

8.แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/กรมควบคุมมลพิษ/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมทรัพยากรธรณี/กรมทรัพยากรน้ำ/กรมทรัพยากรน้ำบาดาล