แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย/กรมสรรพาวุธทหารบก/กรมสรรพาวุธทหารอากาศ/กรมสรรพาวุธทหารเรือ

2.แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย/กรมสรรพาวุธทหารบก/กรมสรรพาวุธทหารอากาศ/กรมสรรพาวุธทหารเรือ