แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมการพัฒนาชุมชน/กรมการปกครอง

4.แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น/กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมการพัฒนาชุมชน/กรมการปกครอง