แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/การประปาส่วนภูมิภาค

1. แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/การไฟฟ้านครหลวง/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/การประปาส่วนภูมิภาค